Algemene beschouwingen 2013

imageHet is eervol om raadslid voor onze gemeente te zijn. Na het zomerreces zal ik dan ook weer een poging doen om de komende vier jaar een deel van onze inwoners te vertegenwoordigen. Of ik de hele periode zal uitzitten, is echter de vraag. We staan immers aan de vooravond van een grote gemeentelijke herindeling.
D66 heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij voorstander is van deze herindeling. Als de kaarten worden geschud, is het volgens ons zaak om zo veel mogelijk vooraan te staan. Nu zo langzamerhand het besef doordringt, dat er geen ontkomen meer aan is, roep ik de raad en het college op om er met een grotere voortvarendheid dan tot nu toe, in te stappen.
Lagere kosten van het gemeentelijk apparaat zijn mogelijk te behalen door kwalitatief beter werk te leveren. Ook onze burgers verlangen een krachtig bestuur en uitvoeringsapparaat. De voortgaande decentralisatie vereist beide. Te veel afwachten is een slechte optie en als dralen te lang duurt, zal de provincie mogelijk nog sterker aansturen dan wij wensen.

U geeft in uw nota aan dat er in elke jaarschijf een positief beeld is. Dat zien we helaas niet terug in de jaarlijkse OZB verhoging. Waar veel inwoners het moeten doen met nullijn of inkomensachteruitgang, blijven de gemeentelijke belastingen jaarlijks stijgen. Met 2,75% zitten we onder de norm, maar waarom niet 1,9%. De dekking kan gefinancierd worden uit het jaarlijkse overschot.

Onderwijs
Een verlaging van het gemeentefonds Onderwijshuisvesting is treurig. Lang niet alle scholen, ook die in onze gemeente, hebben te maken met overdaad. Afnemende leerlingaantallen vragen in Noord Groningen om creatieve oplossingen. De Brede school is een goede mogelijkheid om structureel voor kwalitatief goed onderwijs te zorgen. Wij vragen ons af waarom een onderzoek naar deze vorm van onderwijs nodig is, dat is al voldoende bekeken. Voor ons geldt een zo snel mogelijke start met een traject om te komen tot zo’n Brede school. Als u onderzoek naar een mogelijke uitvoering wil, dan heeft dat voor ons prioriteit.

Sociale zaken en werk
Jaarlijks lijkt onze gemeente te lijden aan onderuitputting. Begroten wij slecht, communiceren wij beroerd, of snappen we niet waar de noden liggen? D66 vermoedt echter dat de noden door de crisis drastisch zijn toegenomen. In onze gemeente spreken we van kanteling in de benadering van groepen, die ondersteuning verdienen. Het gaat om groepen mensen, die al dan niet getroffen worden door de economische malaise. De doelstellingen en de wijze van werken van met name de Stichting Leergeld, de Arme Kant van Winsum en Humanitas spreken aan. Dat geldt primair waarbij hulp aan kinderen, die in armoede opgroeien, voorop staat. Samen met het CDA zullen we een motie ter ondersteuning van genoemde organisaties indienen. Graag draag ik u nogmaals op om nog nadrukkelijker op scholen en desnoods in supermarkten bekend te maken dat er ondersteuning mogelijk is.

Economie
Winsum ligt vlak bij de Stad en is het knooppunt voor het Hoogeland. Uit deze positie haalt u uw economische kansen. Wij zijn immers een forensengemeente. Werkgelegenheid komt niet vanuit onze eigen gemeenschap, maar grotendeels vanuit elders, waar velen dus hun emplooi vinden. Daarop inspelen biedt economische kansen.

Internet speelt bij veel werkenden een rol van belang. Daarom is het volgens ons van belang voor de bedrijvigheid, het onderwijs en de gemeenschapszin binnen onze gemeente om de beschikking te hebben over snel internet. Glasvezel zal ook inspringen op de toekomst van de televisie die straks on demand en vooral via internet te volgen is. Samen met GroenLinks zal D66 dan ook een motie dienaangaande indienen.

Forensen zijn gewend om te winkelen, waar het hun uitkomt. Ze zijn minder gebonden aan plaats dan aan tijd. Daarom vraagt mijn fractie in hoeverre dit college een voorstel heeft voorbereid met betrekking tot de winkeltijdenwet. In hoeverre heeft u nagedacht om winkeliers de vrijheid te geven hun winkel te openen op zon- en feestdagen?
Daar hoort natuurlijk ook een KCC bij, waarvan een openstelling in dit huis op zondag kan worden overwogen. Zo niet, dan is een langere openstelling en op praktischer tijden wenselijk.

Betrokkenheid inwoners
Wij proberen al tijden onze inwoners te betrekken bij de raad. Dat is een lastig proces. Democratie bestaat bij de gratie van betrokkenheid. Daarom zijn wij blij met de camera’s, die in dit huis hangen. Een mooi initiatief. Voor D66 blijft dan enkel nog de wens over om de vergaderingen sneller en efficiënter te maken.

Een ander punt van minimale betrokkenheid is die met onze partnergemeente. De bordjes aan de gemeentegrenzen hangen er nog. Het is goed om in de komende tijd te kijken naar de waarde van dit partnerschap en wellicht ons licht elders te ontsteken.

Ik ga dit jaar niet naar het Boogplein vragen, ik wacht de laatste vakantiedag af, als onze wethouder met een mooi voorstel komt. Wel nog even een vraag over de route van het Pieterpad. Op welke termijn kunnen we van u een voorzet tegemoet zien om de route tussen Winsum en Garnwerd veiliger te maken?

“Gemeente Winsum staat er financieel goed op”, kopte de Ommelander op 20 juni. Een compliment over de degelijke boekhouding is dan ook op zijn plaats.

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.