ONDERWIJSCOÖPERATIE

De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar.
Leraren uit het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs werken wamen om deze organisatie gestalte te geven.
Het bureau van de Onderwijscoöperatie in Utrecht ondersteund deze leraren.
De Onderwijscoöperatie zet in op kwaliteitsverbetering van het onderwijs, door verdere professionalisering van leraren.

In 2011 is de Onderwijscoöperatie opgericht (door de vijf grootste onderwijsvakverenigingen AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BON en Platform VVVO), om de ontwikkeling van een zelfbewuste beroepsgroep te stimuleren. De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de grootste onderwijsvakverenigingen te weten: de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO). Daarnaast betrekt de Onderwijscoöperatie ook beroeps-, vak- belangenorganisaties en andere initiatieven in het veld (de zogenaamde geassocieerden) bij de agenda van de beroepsgroep.

Met het oog op de invoering van de wet per 1 augustus 2017 en de focus op de inrichting, bouw en implementatie van het nieuwe lerarenregister is besloten om vanaf 1 augustus 2017 de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillige register en aanbieden van te valideren activiteiten, te beëindigen.
Docenten die in het vrijwillige register zijn geregistreerd, kunnen hun portfolio na 1 augustus 2017 blijven bijhouden en hun opgebouwde portfolio vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register.

Alle voor 1 augustus 2017 aangemelde en geregistreerde docenten in het vrijwillige register hebben via de nog op te richten Deelnemersvergadering automatisch zeggenschap over onderwerpen die belangrijk zijn bij de inrichting van het nieuwe lerarenregister.

Het nieuwe register start op 1 augustus 2018.
Tussentijds kan iedereen die voor 1 augustus 2018 ingeschreven stond nog wel zijn register bijhouden.

Activiteiten van de Onderwijscoöperatie: 

· Registerleraar: http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/
Via het lerarenregister laten de leraren zien dat zij hun bekwaamheid onderhouden en borgen.

· Professionele standaard: http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/
Een professionele standaard is geen vastomlijnde set van regels, maar een kapstok waaraan algemeen aanvaarde uitgangspunten van het leraarschap zijn opgehangen. Het zijn dus de kernwaarden van ‘de goede beroepsbeoefenaar’. Leraren moeten in hun beroepspraktijk, en in de onderlinge dialoog hier over, houvast kunnen ontlenen aan de standaard. Als zodanig vormt de professionele standaard een van de drie pijlers van verantwoord leraarschap: bevoegd zijn (1) bekwaam zijn (2) en handelen volgens de professionele standaard (3).

· Bekwaamheidseisen: http://bekwaamheidseisen.onderwijscooperatie.nl/
De beroepsgroep bepaalt zelf aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep). De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Via het nieuwe lerarenregister laten leraren aan elkaar en de samenleving zien dat ze bevoegd zijn en hun bekwaamheid onderhouden.

· Leraren Ontwikkelfonds: https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/
Leraren met een goed initiatief kunnen een aanvraag indienen. Er is zowel voor de uitvoering als tijdens de uitvoering van een initiatief ondersteuning door een LOF-coach. Een aanvraag wordt door een jury beoordeeld en goedgekeurd. Deelnemers krijgen ondersteuning in de vorm van een financiële bijdrage van minimaal €4.000,- tot een maximum van €75.000,- om onder andere uren vrij te kopen waarin je werkt aan de ontwikkeling van het initiatief.

· Verkiezing Leraar van het jaar: http://leraarvanhetjaar.onderwijscooperatie.nl/
Elk jaar kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De Leraren van het Jaar zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector.

· Lerarencongres: http://lerarencongres.onderwijscooperatie.nl/informatie/
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2017 organiseert de Onderwijscoöperatie de lustrumeditie van het Lerarencongres. Twee dagen vol inspirerende workshops, lezingen en activiteiten!

· Leraar 24: www.leraar24.nl
Dit is een online platform vol praktische oplossingen, antwoorden en voorbeelden die je direct in de klas kunt gebruiken.

This entry was posted in Onderwijs and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.