Beschouwing D66 programmabegroting 2014

image
Wat we doen, doen we goed’. Dit zei onze wethouder, met financiën in zijn portefeuille, ruim 3 ½ jaar geleden. Ik complimenteer hem, want het is niet slecht gegaan. Het kan altijd beter, maar dat zei Sven Kramer ook na het behalen van het wereldkampioenschap.

Het kost dan ook enige moeite om zaken te vinden zonder de kadernota van juni te herhalen.

In crisistijd is economie van belang. Daarom wil ik daar mee beginnen.

Economie
Wat opvalt in onze gemeente, is de moeizame samenwerking tussen en met de ondernemers. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat ons college dat toch graag anders ziet. Het is mooi dat dit college met zgn. Ad Hoc ondernemerspanels werkt. De benaming Ad Hoc zegt daarentegen al weer genoeg. Er is niet echt sprake van een structurele oplossing.
Hoewel ik mij realiseer dat die er moet komen, is het schipperen geblazen om dat te bereiken. Het zou mij bevreemden als ondernemers niet willen meewerken aan een aantrekkelijk Winsum.
Tot nu toe investeert het college vooral in goede bedoelingen.

Winsum aantrekkelijk maken is absoluut noodzakelijk. Op pagina 78 geeft u aan dat consumenten niet lang genoeg in het centrum van Winsum blijven. Erg vreemd is dat niet met die kale vlakte in het winkelcentrum.
De Winsumer woonkern is gebaat bij wat ik ‘verblijfsaantrekkelijkheid’ zou willen noemen. Supermarkten helpen daar niet bij, wel kleinschalige winkels en een goede horeca in een aantrekkelijke infrastructuur.

Ik feliciteer u met de mooie rode loper naar de Aldi, maar als je mensen langer in de kern wil vasthouden, dan zal de richting van die rode loper ook naar het centrum moeten gaan. Kortom investeer in een betere infrastructuur richting dorp. Maak nu gelden vrij om te komen tot een verbetering van de wegen in en naar het centrum. Daarop wachten we al minstens 10 jaar. De aanpassingen zouden immers pas komen samen met de bouw van het Boogplein, dat natuurlijk al lang ingevuld had moeten zijn.

Ik pleit niet alleen voor een aantrekkelijker centrum, maar ook voor een beter en mooier Aanleg. Een gevuld Aanleg als ’Winkelhart van het Hogeland’ gaat mensen trekken. We hoeven dus niet alleen krampachtig ons dorpscentrum te versterken, maar ook meer aandacht hebben voor dat deel van de gemeente. Dat is van belang voor onze economie. Helaas mis ik dat. De vestiging van een Action, had daar aan meegeholpen. Voor een onderzoek om het centrum infrastructureel te verbeteren en het Aanleg te versterken wil ik graag geld zien. Met een bedrag van € 50.000,- voor een eerste onderzoek komen we een heel eind.

Wat het toerisme in onze alleraardigste omgeving betreft, dreigen we in slaap te sukkelen. ‘Te kleinschalig’ noemt het college dat, terwijl onze grootste trekker, het Pieterpad ligt te versloffen. Aandacht voor juist die activiteit, die jaarlijks vele duizenden toeristen trekt, is noodzakelijk. Wellicht is het zelfs een goede zaak ons hier sterker op te richten. Wandelen, water en schone lucht associeer ik met gezondheid en rust. Die hebben we in Winsum in ruime mate en dat is goed te verkopen. Zelfs op zondag.

Mijn partij is verder voorstander van samenwerking met Hefpunt op het gebied van de belastinginning. Dat zorgt voor kostenbesparingen. Bij Hefpunt blijkt men niet onwelwillend te zijn om personeel over te nemen. Samenwerking in de afvalwaterketen is ons inzien dan ook een must. Hier gaan kostenbesparingen en kwaliteitsbewaking hand in hand. Op 19 november spreken we hier over in de Raad.

Communicatie
De gemeente probeert het goed te doen, maar dat lukt niet altijd. Eén tweetje in de vier dagen en één facebookbericht per 14 dagen bij onze gemeente is wel krap. U kunt mij wel uitleggen welk knelpunt er is om niet meer te doen, ook al signaleert u er op pagina 97 geen. Wie zijn inwoners erbij wil betrekken, zal ook op andere manieren moeten communiceren dan de traditionele. Een accent verschuiving in de manier van berichtgeving, hoeft niet al te veel te kosten. En wie weet komen er dan meer dan de 53 vrienden die er op 31 oktober waren.

Onze gemeente staat er goed voor dankzij het voorzichtige grondbeleid. Er gebeurt immers niet veel op dat vlak. Toch komen er tijden dat er weer gebouwd gaat worden. Inbreiding heeft daarbij onze voorkeur, uitbreiding mag, maar dan heel voorzichtig. In uw voorstel kunnen we ons dus vinden. We vragen ons t.a.v. het Boogplein af hoe de voortgang met de nieuwe grondexploitatie is. Kan Promotie Winsum in 2014 rekenen op een ijsbaan of wordt het een bouwput? De jaarlijkse uitgave van € 60000 is natuurlijk sneu geld.

Bij de stations in Sauwerd en Winsum raken regelmatig de parkeerterreinen vol. Naar de bereikbaarheid en verbetering van P+R, zeg maar de automobilist uit de omgeving, kan zeker gekeken worden. Jammer dat daarvoor geen reservering is gemaakt. In ieder geval een prima idee voor de komende raadsperiode.

Nog een opvallende laatste vraag pag. 90, de volkstuinen. Die worden niet overal verhuurd. U signaleert dit. Het is de vraag hoe erg dat is en of er ook iets mee gedaan wordt. Waarom staat het eigenlijk vermeld?

Zorg voor de medemens
Natuurlijk komt bij het onderdeel “Sociale zaken en Werk” ook armoedebestrijding ( blz.63) aan de orde.
Armoede, sociale achterstand zijn zaken welke D66 ter harte gaan. Het verschijnsel Voedselbanken doet ons vermoeden, dat we sommige bijwerkingen van onze huidige maatschappij niet zo goed onder controle hebben. Niet alleen bij Sociale zaken komt het onderwerp armoede om de hoek kijken, maar ook bij onderwijs is daar aandacht voor. Met enige regelmaat wordt dit begrip gebezigd, omdat het ons, in onze welvarende maatschappij – ondanks de crisis- , een doorn in het oog is.
Zou het College ons een definitie van armoede kunnen aanreiken, zodat we het hier binnen de Raad allemaal over hetzelfde fenomeen hebben? Moeten we armoede definiëren in relatie tot de bijstandsuitkering of moeten we constateren dat er bij armoede vaak sprake is van een vervelende unieke samenloop van omstandigheden, waarbij er geen sprake is van een faire kans om in onze samenleving succesvol te kunnen participeren.
D66 zou graag een overzicht hebben vanuit welke interessegebieden binnen de overheid allemaal aandacht is voor armoede. Berichten in de dagbladen doen ons vermoeden dat er een veelvoud aan potjes beschikbaar is. Naast objectieve gegevens over de mate van voorkomen van armoede in onze gemeente, is D66 tevens geïnteresseerd in hoeverre er sprake is van een spreiding in leeftijdsopbouw. Dit laatste vragen we omdat er in onze regio met name sprake zal zijn van vergrijzing. Is er bij voorbeeld bij “the coming generation, die de vergrijzende factor zal zijn” een verhoogde aanwezigheid van armoede waar te nemen.

Dit alles onder het motto ”Regeren is vooruitzien” en “Meten is enigszins weten”, iets waar we met het beoordelen van deze Programmabegroting, toch ook allemaal mee bezig zijn: Vooruitzien!!

This entry was posted in Politiek, Winsum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.