11 maart 2010 Eerste raadsdag

2010-0311AADinRAADWat voelde ik me vreemd en onwennig. Mijn moeder zat helemaal links voorin. Ze was al om 19.00 uur naar de publieke tribune gekomen. Ze zat op de plek die ik menigmaal als niet raadslid had bezet.
Ik vond het heel erg leuk dat ze daar was. Menigmaal keek ik naar haar. Tineke zat ergens onzichtbaar achter een enorme rug.
Om 19.30 luidde de bel. Ik had nog maar niet gekeken waar ik moest gaan zitten. Ik hoopte bij een verwante partij maar vreesde in deze n het ergste. Dat klopte ook, onwennig ingeklemd tussen griffier en jongste raadslid van het CDA was er niet veel lol te beleven.

Michels, de burgervader hield vooraf ene mooi verhaal over humor, verantwoordelijkheid en de eed dan wel de belofte. De volgorde was natuurlijk andersom, maar ik zat deze eerste vergadering er vooral om de belofte te doen.

Alle mooie woorden van de burgemeester ten spijt, daarna kwam de belofte. Kort gezegd wordt deze tekst eerst door de burgervader uitgesproken:

Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Daarna zou ik zeggen dat verklaar en beloof ik. Het woordje verklaar vergat ik, door de zenuwen of omdat ik weer eens niet goed geluisterd had. Dat laatste zeker niet, maar de uitgesproken tekst was zo evident, dat ik het niet nodig achtte een verklaring af te leggen.
Ik moet me echter toch leren aan de mores te houden, dus de volgende keer verklaar ik er maar bij zeggen. Laat ik hier stellen dat ik het wel zo bedoelde.

De eerste besluiten waren simpel, er kwam een plaatsvervangend voorzitter van de raad(raad 11-3-2010, agendanummer 4), Marc Verschuren die het langste in de raad zit en daarna werd de samenstelling van het seniorenconvent (raad 11-3-2010, agendanummer 5) gekozen. Daar zitten alle fractievoorzitters in, dus ik ook.

Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig. De gemeentesecretaris kan daarbij worden uitgenodigd. De taken van het seniorenconvent zijn voornamelijk procedureel van aard of hebben betrekking op organisatie en werkwijze van de raad. Het seniorenconvent gaat onder andere over de agendavorming en het houden van vergaderingen. Verder komen ook algemene – intern gerichte – raadsaangelegenheden aan de orde. In voorkomende gevallen zullen de voorzitter en griffier het seniorenconvent raadplegen voordat aan de raad voorstellen worden gedaan over de organisatie en werkwijze van de raad.

De keuze om te komen tot een plaats

Een fotosessie beëindigde deze bijeenkomt.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.