HANDIG VOOR TABLET IMPLEMENTATIE

HANDIG VOOR TABLET IMPLEMENTATIE
Draaiboek: Tablets op school?
Luk Vanderluyt en Bert Boshoven
Bestellen bij:
www.edubit.be/tablets

clip_image002Van zeer nabij is mij een school bekend die met tablets is gaan experimenteren. De beweegredenen waren tweeërlei. Ten eerste wilde de schoolleiding meedoen aan het zoveelste project om zich te profileren. Verder wilde men graag boekloos werken. Wat werken in een pilot precies aan zo’n project toevoegt is mij niet helder, pilots zijn er immers al voldoende. Je vraagt je dan ook af of er niet eerder sprake was van keuze-uitstel. De pilot werd gestart en al spoedig stuitte men op allerlei problemen.
Zou met het “Draaiboek: Tablets op school?” vooraf beter nagedacht worden over te werk te gaan bij bijvoorbeeld een iPad-project? Zou een school zich vooraf vragen stellen ter voorkoming van obstakels? Na een Vlaamse versie van het draaiboek verscheen er dit jaar een aangepast exemplaar voor de Nederlandse markt. Een handzaam en leesbaar boekje op A4 formaat met een omvang van slechts 47 pagina’s.
Beleid, beheer en didactiek zijn zaken waar volgens de schrijvers vooraf goed over moet worden nagedacht. Dat is wat anders dan bij de mij bekende school waar lang na de aanschaf van de tablets de beheerders op “cursus” gingen.

Een gids voor de implementatie van tablets op school, zoals door EduBIT uitgegeven, is een mogelijke oplossing om fouten bij implementatie te voorkomen.
Het is verstandig om als scholen na te denken over mogelijkheden van ICT. Steeds meer willen we leerlingen in eigen tempo laten leren en ervaren. Eerst de desktop, maar later de handzame tablets, laptops en netbooks kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Wie in dit rijtje de Smartphone mist heeft gelijk, voor zover mij bekend is er geen school die dat al aandurft.

Boeken die een handleiding over implementatie pretenderen te zijn, worden snel te omvangrijk. Daar is dit draaiboek niet van te betichten. Kort en duidelijk geven Luk Vanderluyt en Bert Boshoven de belangrijkste zaken aan die bij het implementeren een rol spelen.
Het boek bestaat uit drie delen, te weten beleid en visie, infrastructuur en deskundigheid. Er is daarvoor gekeken naar de uitgangspunten van Vier in Balans zoals door Kennisnet geformuleerd. Aardig is dat de auteurs er niet voor terugdeinzen om naast de voordelen ook de nadelen te noemen. Het zijn vaak zaken die men in een goede discussie ook kan bedenken, maar hier staat het op rij. Gecharmeerd was ik door de opmerkingen over weerstand van docenten in de school. Diplomatie en tact zijn daarbij nodig om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen. Menig school heb ik over dit belangrijke aspect diepe zuchten horen slaken. Jammer genoeg geeft het boekje daarvoor verder geen handvaten.

Goede Wi-Fi, MDM (mobile device management) en beveiliging krijgen wel voldoende aandacht om er als management grip op te houden. Zoals ik in de aanhef van deze recensie aangaf is het van belang dat techniek erbij betrokken blijft. Beheerders zullen altijd een rol spelen om bij implementatieproblemen voortgang te houden. Wat daarvoor nodig is bepaalt het management, het boekje geeft daarvoor maar een paar aanwijzingen.

Het gaat in het onderwijs grotendeels om de content. Een bedrijf als Apple heeft dat goed begrepen, regelmatig nodigen ze dan ook docenten uit om daar kennis van te nemen. Een voorbeeld dat door de andere tabletproducenten overgenomen moet worden. Vooral als ze willen dat hun product toekomstbestendig is.
Apps kosten vaak geld en de juiste programma’s zijn niet voor elke onderwijsgelegenheid beschikbaar. Of je daarvoor, zoals Edubit stelt, een tabletcoach nodig hebt is nog maar de vraag. Per vak moeten docenten immers zelf goed kunnen aangeven wat er nodig is. Helaas is dat laatste lastig, maar je de les laten voorschrijven door een niet vakgenoot is weer iets heel anders.

Deskundigheid is van groot belang voor het welslagen van een traject. Leerlijnen waarbij de device een rol speelt zijn zeker van groot belang. Het boekje gaat uit van het Vlaamse diamantmodel. Dat is jammer, want het model is bij ons nauwelijks bekend en past ook niet echt in onze eindtermen. Het is mij bijvoorbeeld niet duidelijk waarom een positieve kijk op de tablet een eindterm is. Wellicht gaat men in de inleiding van het hoofdstuk Deskundigheid te veel van de situatie bij onze Zuiderburen uit.

Scholen worstelen nog wel eens met nieuwe omgangregels die bij introductie van een tablet nodig zijn. De auteurs van het boekje hebben daarmee ook rekening gehouden. Diverse soorten afspraken en mogelijkheden worden genoemd. Ik begrijp sommige regels niet, maar wellicht is dat precies wat de auteurs beogen, je moet het er in de school over hebben. Ik mis in de regels overigens wel een ergernis die ik zelf meemaak en dat is de afleider. Tablet zijn afleiders, want leerlingen die even geen zin in leren hebben gaan spelletjes doen die meestal niet veel met het onderwijs van doen hebben. Ik zie daar in dit boekje nauwelijks aandacht voor.

Dan nog eens de directie, menig ICT-coördinator kent het maar al te goed. “lever je voorstel op een A4-tje in”. Wie dat moet doen neemt de pagina’s 43 tot en met 46, haalt weg wat er niet geldt voor de eigen school en is na wat plak- en knipwerk klaar. Er staat op genoemde pagina’s in ieder geval een mooie checklist voor de implementatie van tablets in de eigen school. Wat dat betreft zijn de auteurs geslaagd in hun opzet.

Wie op school gaat beginnen met een tabletproject moet het draaiboek in ieder geval eens doornemen om te zien waar je allemaal aan moet denken. Een ander punt is dat het boek zowel geschikt lijkt voor PO als VO, zonder te veel naar een van deze onderwijs vormen te neigen.

Reactie auteurs
Aad heeft zich grondig verdiept in ons draaiboek. Hij merkt op dat we gekozen hebben voor het in Nederland minder bekende diamantmodel in plaats van het wel bekende vier in balans plus model van Kennisnet. Op enig moment is overwogen om een hoofdstuk in te voegen waarin beide modellen naast elkaar geplaatst zouden worden. Daar is uiteindelijk van af gezien om dat de lezer met enige fantasie de elementen van vier in balans plus kan terug vinden in dit draaiboek.
Aad haalt ook nadrukkelijk de essentie van dit draaiboek aan:
Stel jezelf als school de juiste vragen voor je daadwerkelijk aan tablets begint.

This entry was posted in ICT, Recentie and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.