RAAD 12 april 2011

  • clip_image001Procesbegeleider BMW
  • Reservering Cofinanciering
  • Begraafplaats op eigen terrein
  • Subsidieverordening

7 Inhuur procesbegeleider
D66 vraagt zich af in hoeverre we door gaan op de manier waarop we nu proberen tot en BMW.
Goed en wel beschouwt ziet het er naar uit dat voor de toekomst er voor deze bestuurlijke eenheid geen plaats is.
Het zou wel eens kunnen zijn dat uitgerekend het nieuwe college in de provincie tot een grotere eenheid wil komen om zo een grote bestuurlijke eenheid te creëren.
De rol van de procesbegeleider is dan ook niet helder.
D66 wil dan ook weten wat de resultaten van de afgelopen periode zijn alvorens in te stemmen.
Verder is het niet helemaal duidelijk wat de overheveling van geld van 2010 naar 2011 & onttrekking aan een reserve betreft. Welk deel is overheveling en welk deel onttrekking aan de reserve?

8 Lijst bestemming Reserve Cofinanciering
De lijst ziet overzichtelijk uit, waarvoor onze complimenten. Over de inhoud is valt wel te steggelen, maar dat komt later.
T.a.v punt 40 wil onze fractie weten of en wanneer de Leader (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor plattelandsontwikkeling’. Subsidie is aangevraagd. De omschrijving hier stelt ons niet gerust.

9 Bijzondere begraafplaats op eigen terrein
D66 is van mening dat hier spaarzaam me moet worden omgegaan.

10 Subsidieverordening
Deze verordening is slechts enkele jaren oud en wordt nu, in het kader van de deregulering + regeldrukvermindering alweer gewijzigd. Hoe begrijpelijk ook, D66 vraagt zich wel af waarom het voorstel van de VNG met zoveel kleine afwijkingen wordt overgenomen.
Bij artikel 10 sub 4 staat dat het college “kan “beslissen voor gebruik aanvraagformulier. In het kader van eenduidigheid is het beter voor alles een eenduidig formulier te maken.

11 ingekomen stukken
Hoogeweg GroningenD66 wil graag dat de brief van de respectievelijke dorpsverenigingen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Wierumerschouw, Saaksum, Den Ham en Oldehove alsnog in behandeling wordt genomen.
Het betreft hier de obstructie van de Stad op de Hoogeweg.
Het afdoeningsvoorstel ´voor kennisgeving aannemen is ons inziens wel heel mager.
D66 wil voorstellen om het college alsnog actief met de Stad in overleg te laten gaan.
Reden hiervoor is de te verwachten nieuwe brugwaardoor er uiteindelijk ook aan de aanvoerwegen tijdelijk of permanent gesleuteld gaat worden.

This entry was posted in Politiek and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.