NIPO-enquête over Kennisnet

Zorgen om Kennisnet
Door een aantal ICT-coordinatoren uit het voortgezet onderwijs is, met ondersteuning van de Netwerk Gebruikersgroep Nederland en de vereniging voor informatiekunde en informatietechnologie in het onderwijs (I&I) de Gebruikersgroep Kennisnet voortgezet onderwijs (GGKvo) ontstaan. De GGKvo ijvert voor stabiliteit en betrouwbaarheid van de KennisNet-connectie.
Aandachtspunten daarbij zijn de technische kwaliteit van Kennisnet, het snel onderkennen en verhelpen van problemen en storingen, het opnemen van een continue kwaliteitscontrole in het Kennisnet-geheel en de afstemming van het toekomstige aanbod op de behoeften van de scholen.
In het onderwijsveld zijn over Kennisnet positieve en negatieve geluiden te horen. Voor alle betrokkenen is het van belang dat helder in kaart wordt gebracht wat er werkelijk leeft in het onderwijs. Uit die nadrukkelijke wens van de GGKvo (www.ggkvo.nl) zijn inmiddels twee onderzoeken voortgekomen: een NIPO-enquête en het technisch meetinstrument: de Kennisnetmeter. Door het NIPO is een uitgebreide vragenlijst voorgelegd aan ruim 500 scholen, zowel aan scholen in het Voortgezet Onderwijs als in het Primair Onderwijs.
Hieronder geven wij kort enkele onderzoeksresultaten aan uit het NIPO-onderzoek, gevolgd door enkele aanbevelingen door de GGKvo.
ONDERZOEKSRESULTATEN
De kwaliteit van de connectie
Over het algemeen is men redelijk tevreden over de kwaliteit van de connectie. Er wordt echter ook
aangegeven dat de huidige connectie wellicht voor het komende schooljaar niet meer voldoende zal
zijn.
De communicatie tussen nl.tree en de scholen
De communicatie tussen nl.tree en de scholen verloopt vaak moeizaam. Scholen weten onvoldoende
waar ze aan toe zijn, met welke instanties men te maken heeft en wat de verschillende instanties met
elkaar te maken hebben. Aan de andere kant blijkt dat men op veel scholen van mening is dat de eigen
technische kennis niet voldoende is, en heeft men behoefte aan extra scholing.
Procedures rond storingen en klachten
Regelmatig zijn er problemen met het gebruik van de kennisnetverbinding. Over het algemeen
oordeelt men redelijk positief over de service die men ontvangt via de helpdesk 0800-kennisnet. Dat
lijkt echter vooral te maken te hebben met de klantvriendelijkheid; over de deskundigheid en de
organisatie van de helpdesk wordt kritischer geoordeeld.
Scholen blijken slecht op de hoogte van het verschil tussen een storing en een klacht. Volgens officiële
regelingen is een klacht pas een klacht als deze schriftelijk wordt ingediend. Veel scholen geven echter
bij klachten aan dat zij die telefonisch gemeld hebben.
Algemene conclusies aangaande ICT-beleid
Uit een aantal antwoorden mogen algemene conclusies getrokken worden over de behoefte aan meer
deskundigheid en meer tijd voor de betrokken verantwoordelijken. Bovendien blijkt de
schoolorganisatie op ICT-gebied niet erg professioneel te zijn. Er is, waarschijnlijk noodgedwongen,
op veel scholen geen duidelijke scheiding tussen de onderwijskundige coördinatie en het technisch
beheer van hardware, software en netwerk.

AANDACHTSPUNTEN VAN DE GGKVO
Over het algemeen hebben scholen een en ander aan te merken maar is men niet ontevreden over
Kennisnet. Het onderzoek geeft voor de GGKvo een aantal aandachtspunten aan die van belang zijn
voor verder overleg met nl.tree en Stichting Kennisnet.

  • De algemene communicatie tussen scholen en nl.tree en tussen scholen en Stichting Kennisnet.
  • De communicatie rondom melding en afhandeling van technische storingen.
  • De mogelijkheden om te komen tot verdere professinalisering van de ICT-organisatie binnen scholen, en de rol die overheid en politiek daarbij hebben.
  • Het vergroten van de deskundigheid binnen de scholen op netwerkgebied.
  • Onderzoeken of de officieel bestaande procedures rond klachten en storingen zodanig verhelderd kunnen worden dat scholen eenzelfde onderscheid gaan maken.
  • Onderzoeken hoe de scholen beter geïnformeerd kunnen raken over de bestaande officiële contracten rondom de Kennisnet-connectie.
  • De coördinerende organisatie van en binnen nl.tree zodanig verbeteren dat het voor scholen duidelijk is dat er sprake is van één provider, één leverancier van de techniek, en één helpdesk.
  • Overwogen moet worden of een andere naam voor de Stichting Kennisnet mede de duidelijkheid zou kunnen bevorderen over de rol van deze stichting.

Vervolgonderzoek
Het NIPO-rapport geeft de stand van zaken weer zoals deze was in het voorjaar van 2002. Het is zaak
om in het voorjaar van 2003 wederom een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. Door het vergelijken
van die resultaten met de huidige resultaten kan dan bepaald worden of er daadwerkelijk verbetering is
opgetreden.
Op de website van de GGKvo (www.ggkvo.nl) zullen de resultaten van het huidige rapport
binnenkort uitgebreider worden weergegeven.
Namens de GGKvo
Aad van der Drift
Marjo Bollen
Harry Spek

bron : NIPO

This entry was posted in NL-tree and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.